Učitava se…

Fotoklub Faros

Udruga fotoklub Faros
Novosti

Izborna Skupština 21.11.2022. godine

ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE FOTOKLUBA FAROS

21. studenog 2022.

izbornu skupštinu FOTOKLUBA FAROS  sazvao je predsjednik Dalibor Stričević temeljem Statuta FOTOKLUBA FAROS, a održana je 21. studenog 2022. godine u 17.00 sati u Splitu – Osnovna škola Manuš.   Na skupštini su bili nazočni članovi Skupštine sa pravom glasa.

 • Rad skupštine FOTOKLUBA FAROS otvorio je predsjednik Dalibor Stričević . Pozdravio je nazočne a posebno predsjednika ZTK S-D-Ž Ivicu Pivačića i naglasio da su članovi FOTOKLUBA FAROS sve materijale relevantne za rad Skupštine primili e-mailom, svi materijali postavljeni su i na web stranice FOTOKLUBA FAROS,  te da su članovi kontaktirani i telefonom.  
 • Nakon pozdrava pročitan je prijedlog poslovnika rada Skupštine i prijedlog dnevnog reda Skupštine:

DNEVNI RED SA IZBORNE  SKUPŠTINE 2022.

1. Pozdrav predsjednika

2. Donošenje poslovnika o radu

3. Izbor radnih tijela:

 1. Radno predsjedništvo
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Verifikacijsko povjerenstvo
 4. Izbor  tijela udruge (predsjednika , tajnika, Izvršni odbor )..
 5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga.
 6. Razno

Ad 1. Pozdrav predsjednika – dnevni red

Gosp. Dalibor Stričević dao je na glasanje dnevni red.
Skupština FOTOKLUBA FAROS jednoglasno usvaja dnevni red .

Ad 2. Donošenje poslovnika o radu

Skupština FOTOKLUBA FAROS jednoglasno usvaja poslovnik.

Ad 3. Izbor radnih tijela

Nakon ovih odluka pristupilo se izboru radnih tijela, kako bi Skupština FOTOKLUBA FAROS mogla nastaviti s radom. U radna tijela su predloženi i jednoglasno izabrani:

Radno predsjedništvo – 3 člana

 1. Dalibor Stričević, predsjedavajući Skupštine
 2. Vesna Grubić
 3. Dubravka Boras

Izbor zapisničara i ovjerovitelj zapisnika     

 1. Vesna Grubić, zapisničar
 2. Marita Guć

Verifikacijsko povjerenstvo – 1 član

 1. Kristijan Moguš

Članovi Skupštine jednoglasno usvojili  člana verifikacijskog povjerenstava.

Član verifikacijskog povjerenstva Kristijan Moguš  izvIjestio je da je na skupštini nazočno 5 punoljetnih članova Skupštine , od 5 članova Skupštine FOTOKLUBA FAROS koji imaju pravo glasa, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Prisutni : Dalibor Stričević , Vesna Grubić, , Dubravka Boras , Marita Guć, Kristijan Moguš  te gost  Ivica Pivačić predstavnik ZTK S-D-Ž

Ad 4. Izbor  tijela udruge (predsjednika , tajnika, Izvršni odbor )

Predsjednik udruge gospodin Dalibor Stričević je pročitao kandidate za tijela upravljanja i zastupanje  udrugom te dao na glasanje Skupštini FOTOKLUBA FAROS . Skupština FOTOKLUBA FAROS je jednoglasno prihvatila predložene kandidate  i jednoglasno izabrala nova  tijela upravljanja FOTOKLUBA FAROS na mandat od četiri godine:

Za predsjednika FOTOKLUBA FAROS je predložen i jednoglasno izabran : Dalibor Stričević

 Za tajnika FOTOKLUBA FAROS je predložena je i jednoglasno izabrana:   Vesna Grubić                

Za članove Izvršnog odbora FOTOKLUBA FAROS su predloženi i jednoglasno izabrani:                                                                                                                                                                                                                                                .                1. Dalibor Stričević                                                                                                                                                                                                                      2. Vesna Grubić                                                                                                                                                              .                                                                       3. Marita Guć

Ad 5.  Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis promjena u Registar udruga. 

Skupština FOTOKLUB FAROS donosi se jednoglasna odluka o pokretanju postupka za upis promjena FOTOKLUB FAROS  u Registar udruga.

Na kraju Skupštine predsjednik udruge Dalibor Stričević je čestitao izabranim  članovima tijela upravljanja udrugom te je istaknuo kako je 2021 godina bila jako uspiješna za FOTOKLUB FAROS jer je udruga dobila godišnju nagradu HZTK a zajedno sa ZTK S-D-Ž Fausta Vrančića . Također kao predsjednik Fotokluba Faros želio bih istaknuti da bez podrške naše ZTK S-D-Ž i gospodina Ivice Pivačiće naša udruga nebi ostvarila sve svoje zacrtane planove i postigla ovaj uspijeh Veliko Hvala Ivici Pivačiću.
Dalibor Stričević predsjednik Fotokluba Faros je istaknuo kako osim što je delegat u Skupštini ZTK S-D-Ž je izabran za člana upravnog odbora ZTK S-D-Ž  te da želi nastaviti davati doprinos u promidžbi i širenju tehničke kulture kako na otoku Hvaru tako i u ŽSD te nastaviti put koji je gradila pok. Maja Novaković koju smo prije par tjedana ispratili  na posljednji počinak .  


U Splitu , 21.studenog.2022 godine  

Članovi upravljanja Fotoklubom Faros na mandatno razdoblje 2022. – 2026. god.  s predsjednikom ZTK S-D-Ž Ivicom Pivačićem    

Odgovori